โรงเรียนวัดบ้านใน (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 7 1 3 0 0 24
ร้อยละ 20.00 % 2.86 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 68.57 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 5 5 15 0 0 55
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 25.81 % 0.00 % 0.00 % 74.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 12 6 26 0 0 102
ร้อยละ 8.22 % 4.11 % 17.81 % 0.00 % 0.00 % 69.86 %

115 : 12 , 6 , 18 , 0 , 0 , 79...10.43 , 5.22 , 15.65 , 0.00 , 0.00 , 68.70 = 36 : 31.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 30.14%

Powered By www.thaieducation.net