โรงเรียนบ้านศิลางาม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 1 3 7 4 0 31
ร้อยละ 2.17 % 6.52 % 15.22 % 8.70 % 0.00 % 67.39 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 7 4 32 2 0 66
ร้อยละ 6.31 % 3.60 % 28.83 % 1.80 % 0.00 % 59.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 0 0 5 1 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 19.23 % 3.85 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 8 7 44 7 0 117
ร้อยละ 4.37 % 3.83 % 24.04 % 3.83 % 0.00 % 63.93 %

157 : 8 , 7 , 39 , 6 , 0 , 97...5.10 , 4.46 , 24.84 , 3.82 , 0.00 , 61.78 = 60 : 38.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 36.07%

Powered By www.thaieducation.net