โรงเรียนบ้านศิลางาม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 7 2 6 7 3 21
ร้อยละ 15.22 % 4.35 % 13.04 % 15.22 % 6.52 % 45.65 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 6 2 22 2 11 71
ร้อยละ 5.26 % 1.75 % 19.30 % 1.75 % 9.65 % 62.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 1 2 3 1 5 8
ร้อยละ 5.00 % 10.00 % 15.00 % 5.00 % 25.00 % 40.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 14 6 31 10 19 100
ร้อยละ 7.78 % 3.33 % 17.22 % 5.56 % 10.56 % 55.56 %

160 : 13 , 4 , 28 , 9 , 14 , 92...8.13 , 2.50 , 17.50 , 5.63 , 8.75 , 57.50 = 68 : 42.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44%

Powered By www.thaieducation.net