โรงเรียนบ้านศิลางาม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 4 5 25 5 0 77
ร้อยละ 3.45 % 4.31 % 21.55 % 4.31 % 0.00 % 66.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 0 0 3 1 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.00 % 5.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 4 5 30 8 0 135
ร้อยละ 2.20 % 2.75 % 16.48 % 4.40 % 0.00 % 74.18 %

162 : 4 , 5 , 27 , 7 , 0 , 119...2.47 , 3.09 , 16.67 , 4.32 , 0.00 , 73.46 = 43 : 26.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 25.82%

Powered By www.thaieducation.net