โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
141
จำนวน(คน) 5 12 20 3 4 97
ร้อยละ 3.55 % 8.51 % 14.18 % 2.13 % 2.84 % 68.79 %
ระดับประถมศึกษา
516
จำนวน(คน) 22 45 109 33 75 232
ร้อยละ 4.26 % 8.72 % 21.12 % 6.40 % 14.53 % 44.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
203
จำนวน(คน) 16 6 4 2 5 170
ร้อยละ 7.88 % 2.96 % 1.97 % 0.99 % 2.46 % 83.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 860 คน
จำนวน(คน) 43 63 133 38 84 499
ร้อยละ 5.00 % 7.33 % 15.47 % 4.42 % 9.77 % 58.02 %

657 : 27 , 57 , 129 , 36 , 79 , 329...4.11 , 8.68 , 19.63 , 5.48 , 12.02 , 50.08 = 328 : 49.92
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 860 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 361 คน คิดเป็นร้อยละ 41.98%

Powered By www.thaieducation.net