โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
147
จำนวน(คน) 23 18 2 2 1 101
ร้อยละ 15.65 % 12.24 % 1.36 % 1.36 % 0.68 % 68.71 %
ระดับประถมศึกษา
540
จำนวน(คน) 80 63 25 40 20 312
ร้อยละ 14.81 % 11.67 % 4.63 % 7.41 % 3.70 % 57.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
222
จำนวน(คน) 12 9 15 20 30 136
ร้อยละ 5.41 % 4.05 % 6.76 % 9.01 % 13.51 % 61.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 909 คน
จำนวน(คน) 115 90 42 62 51 549
ร้อยละ 12.65 % 9.90 % 4.62 % 6.82 % 5.61 % 60.40 %

687 : 103 , 81 , 27 , 42 , 21 , 413...14.99 , 11.79 , 3.93 , 6.11 , 3.06 , 60.12 = 274 : 39.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 909 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 360 คน คิดเป็นร้อยละ 39.60%

Powered By www.thaieducation.net