โรงเรียนบ้านบางสำโรง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
188
จำนวน(คน) 11 8 11 2 0 156
ร้อยละ 5.85 % 4.26 % 5.85 % 1.06 % 0.00 % 82.98 %
ระดับประถมศึกษา
577
จำนวน(คน) 25 10 44 14 0 484
ร้อยละ 4.33 % 1.73 % 7.63 % 2.43 % 0.00 % 83.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 765 คน
จำนวน(คน) 36 18 55 16 0 640
ร้อยละ 4.71 % 2.35 % 7.19 % 2.09 % 0.00 % 83.66 %

765 : 36 , 18 , 55 , 16 , 0 , 640...4.71 , 2.35 , 7.19 , 2.09 , 0.00 , 83.66 = 125 : 16.34
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 765 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 16.34%

Powered By www.thaieducation.net