โรงเรียนบ้านบางสำโรง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
188
จำนวน(คน) 17 13 9 6 2 141
ร้อยละ 9.04 % 6.91 % 4.79 % 3.19 % 1.06 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
575
จำนวน(คน) 34 15 42 15 4 465
ร้อยละ 5.91 % 2.61 % 7.30 % 2.61 % 0.70 % 80.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 763 คน
จำนวน(คน) 51 28 51 21 6 606
ร้อยละ 6.68 % 3.67 % 6.68 % 2.75 % 0.79 % 79.42 %

763 : 51 , 28 , 51 , 21 , 6 , 606...6.68 , 3.67 , 6.68 , 2.75 , 0.79 , 79.42 = 157 : 20.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 763 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 157 คน คิดเป็นร้อยละ 20.58%

Powered By www.thaieducation.net