โรงเรียนวัดประสพ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 0 2 5 0 0 53
ร้อยละ 0.00 % 3.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 88.33 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 6 2 24 5 0 132
ร้อยละ 3.55 % 1.18 % 14.20 % 2.96 % 0.00 % 78.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 6 4 29 5 0 185
ร้อยละ 2.62 % 1.75 % 12.66 % 2.18 % 0.00 % 80.79 %

229 : 6 , 4 , 29 , 5 , 0 , 185...2.62 , 1.75 , 12.66 , 2.18 , 0.00 , 80.79 = 44 : 19.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 19.21%

Powered By www.thaieducation.net