โรงเรียนวัดดอนยาง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 12
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 2 2 15 0 0 50
ร้อยละ 2.90 % 2.90 % 21.74 % 0.00 % 0.00 % 72.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 4 4 17 0 0 62
ร้อยละ 4.60 % 4.60 % 19.54 % 0.00 % 0.00 % 71.26 %

87 : 4 , 4 , 17 , 0 , 0 , 62...4.60 , 4.60 , 19.54 , 0.00 , 0.00 , 71.26 = 25 : 28.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 28.74%

Powered By www.thaieducation.net