โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 97.30 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 5 3 19 1 0 111
ร้อยละ 3.60 % 2.16 % 13.67 % 0.72 % 0.00 % 79.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 5 0 13 0 0 68
ร้อยละ 5.81 % 0.00 % 15.12 % 0.00 % 0.00 % 79.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 10 3 33 1 0 215
ร้อยละ 3.82 % 1.15 % 12.60 % 0.38 % 0.00 % 82.06 %

176 : 5 , 3 , 20 , 1 , 0 , 147...2.84 , 1.70 , 11.36 , 0.57 , 0.00 , 83.52 = 29 : 16.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 17.94%

Powered By www.thaieducation.net