โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 3 7 14 1 0 112
ร้อยละ 2.19 % 5.11 % 10.22 % 0.73 % 0.00 % 81.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 3 7 24 1 0 51
ร้อยละ 3.49 % 8.14 % 27.91 % 1.16 % 0.00 % 59.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 261 คน
จำนวน(คน) 6 14 40 2 0 199
ร้อยละ 2.30 % 5.36 % 15.33 % 0.77 % 0.00 % 76.25 %

175 : 3 , 7 , 16 , 1 , 0 , 148...1.71 , 4.00 , 9.14 , 0.57 , 0.00 , 84.57 = 27 : 15.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 261 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75%

Powered By www.thaieducation.net