โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 1 5 22 1 0 108
ร้อยละ 0.73 % 3.65 % 16.06 % 0.73 % 0.00 % 78.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 0 1 14 0 0 71
ร้อยละ 0.00 % 1.16 % 16.28 % 0.00 % 0.00 % 82.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 261 คน
จำนวน(คน) 1 6 42 1 0 211
ร้อยละ 0.38 % 2.30 % 16.09 % 0.38 % 0.00 % 80.84 %

175 : 1 , 5 , 28 , 1 , 0 , 140...0.57 , 2.86 , 16.00 , 0.57 , 0.00 , 80.00 = 35 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 261 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 19.16%

Powered By www.thaieducation.net