โรงเรียนวัดนิกรประสาท (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 0 0 5 0 21
ร้อยละ 10.34 % 0.00 % 0.00 % 17.24 % 0.00 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 7 4 13 0 4 89
ร้อยละ 5.98 % 3.42 % 11.11 % 0.00 % 3.42 % 76.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 10 4 13 5 4 110
ร้อยละ 6.85 % 2.74 % 8.90 % 3.42 % 2.74 % 75.34 %

146 : 10 , 4 , 13 , 5 , 4 , 110...6.85 , 2.74 , 8.90 , 3.42 , 2.74 , 75.34 = 36 : 24.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24.66%

Powered By www.thaieducation.net