โรงเรียนวัดนิกรประสาท (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 0 0 1 0 25
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 7 6 10 1 0 94
ร้อยละ 5.93 % 5.08 % 8.47 % 0.85 % 0.00 % 79.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 11 6 10 2 0 119
ร้อยละ 7.43 % 4.05 % 6.76 % 1.35 % 0.00 % 80.41 %

148 : 11 , 6 , 10 , 2 , 0 , 119...7.43 , 4.05 , 6.76 , 1.35 , 0.00 , 80.41 = 29 : 19.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 19.59%

Powered By www.thaieducation.net