โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 24
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 6 4 17 0 0 67
ร้อยละ 6.38 % 4.26 % 18.09 % 0.00 % 0.00 % 71.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 2 0 9 0 1 23
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 25.71 % 0.00 % 2.86 % 65.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 9 5 31 0 1 114
ร้อยละ 5.63 % 3.13 % 19.38 % 0.00 % 0.63 % 71.25 %

125 : 7 , 5 , 22 , 0 , 0 , 91...5.60 , 4.00 , 17.60 , 0.00 , 0.00 , 72.80 = 34 : 27.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75%

Powered By www.thaieducation.net