โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 6 9 4 1 0 32
ร้อยละ 11.54 % 17.31 % 7.69 % 1.92 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 23 4 24 0 0 73
ร้อยละ 18.55 % 3.23 % 19.35 % 0.00 % 0.00 % 58.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 29 13 28 1 0 105
ร้อยละ 16.48 % 7.39 % 15.91 % 0.57 % 0.00 % 59.66 %

176 : 29 , 13 , 28 , 1 , 0 , 105...16.48 , 7.39 , 15.91 , 0.57 , 0.00 , 59.66 = 71 : 40.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 40.34%

Powered By www.thaieducation.net