โรงเรียนวัดกงตาก (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
91
จำนวน(คน) 6 7 6 4 9 59
ร้อยละ 6.59 % 7.69 % 6.59 % 4.40 % 9.89 % 64.84 %
ระดับประถมศึกษา
311
จำนวน(คน) 9 11 7 12 12 260
ร้อยละ 2.89 % 3.54 % 2.25 % 3.86 % 3.86 % 83.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
106
จำนวน(คน) 3 5 5 7 2 84
ร้อยละ 2.83 % 4.72 % 4.72 % 6.60 % 1.89 % 79.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 508 คน
จำนวน(คน) 18 23 18 23 23 403
ร้อยละ 3.54 % 4.53 % 3.54 % 4.53 % 4.53 % 79.33 %

402 : 15 , 18 , 13 , 16 , 21 , 319...3.73 , 4.48 , 3.23 , 3.98 , 5.22 , 79.35 = 83 : 20.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 508 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 20.67%

Powered By www.thaieducation.net