โรงเรียนวัดกงตาก (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
106
จำนวน(คน) 18 17 0 10 0 61
ร้อยละ 16.98 % 16.04 % 0.00 % 9.43 % 0.00 % 57.55 %
ระดับประถมศึกษา
317
จำนวน(คน) 40 22 10 15 16 214
ร้อยละ 12.62 % 6.94 % 3.15 % 4.73 % 5.05 % 67.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
106
จำนวน(คน) 4 10 4 2 3 83
ร้อยละ 3.77 % 9.43 % 3.77 % 1.89 % 2.83 % 78.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 529 คน
จำนวน(คน) 62 49 14 27 19 358
ร้อยละ 11.72 % 9.26 % 2.65 % 5.10 % 3.59 % 67.67 %

423 : 58 , 39 , 10 , 25 , 16 , 275...13.71 , 9.22 , 2.36 , 5.91 , 3.78 , 65.01 = 148 : 34.99
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 529 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 171 คน คิดเป็นร้อยละ 32.33%

Powered By www.thaieducation.net