โรงเรียนวัดกงตาก (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
106
จำนวน(คน) 20 19 0 13 0 54
ร้อยละ 18.87 % 17.92 % 0.00 % 12.26 % 0.00 % 50.94 %
ระดับประถมศึกษา
317
จำนวน(คน) 50 30 17 22 30 168
ร้อยละ 15.77 % 9.46 % 5.36 % 6.94 % 9.46 % 53.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
105
จำนวน(คน) 4 8 6 2 5 80
ร้อยละ 3.81 % 7.62 % 5.71 % 1.90 % 4.76 % 76.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 528 คน
จำนวน(คน) 74 57 23 37 35 302
ร้อยละ 14.02 % 10.80 % 4.36 % 7.01 % 6.63 % 57.20 %

423 : 70 , 49 , 17 , 35 , 30 , 222...16.55 , 11.58 , 4.02 , 8.27 , 7.09 , 52.48 = 201 : 47.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 528 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 226 คน คิดเป็นร้อยละ 42.80%

Powered By www.thaieducation.net