โรงเรียนบ้านห้วยด่าน (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 2 4 2 3 2 36
ร้อยละ 4.08 % 8.16 % 4.08 % 6.12 % 4.08 % 73.47 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 5 6 5 5 5 93
ร้อยละ 4.20 % 5.04 % 4.20 % 4.20 % 4.20 % 78.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 7 10 7 8 7 129
ร้อยละ 4.17 % 5.95 % 4.17 % 4.76 % 4.17 % 76.79 %

168 : 7 , 10 , 7 , 8 , 7 , 129...4.17 , 5.95 , 4.17 , 4.76 , 4.17 , 76.79 = 39 : 23.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.21%

Powered By www.thaieducation.net