โรงเรียนบ้านห้วยด่าน (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 3 5 2 4 2 32
ร้อยละ 6.25 % 10.42 % 4.17 % 8.33 % 4.17 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 6 9 7 7 7 78
ร้อยละ 5.26 % 7.89 % 6.14 % 6.14 % 6.14 % 68.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
162 คน
จำนวน(คน) 9 14 9 11 9 110
ร้อยละ 5.56 % 8.64 % 5.56 % 6.79 % 5.56 % 67.90 %

162 : 9 , 14 , 9 , 11 , 9 , 110...5.56 , 8.64 , 5.56 , 6.79 , 5.56 , 67.90 = 52 : 32.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10%

Powered By www.thaieducation.net