โรงเรียนบ้านห้วยด่าน (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 4 5 2 4 2 31
ร้อยละ 8.33 % 10.42 % 4.17 % 8.33 % 4.17 % 64.58 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 7 9 7 7 7 77
ร้อยละ 6.14 % 7.89 % 6.14 % 6.14 % 6.14 % 67.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 11 14 9 11 9 108
ร้อยละ 6.79 % 8.64 % 5.56 % 6.79 % 5.56 % 66.67 %

162 : 11 , 14 , 9 , 11 , 9 , 108...6.79 , 8.64 , 5.56 , 6.79 , 5.56 , 66.67 = 54 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net