โรงเรียนบ้านหัวหมากบน (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 4 1 3 3 0 41
ร้อยละ 7.69 % 1.92 % 5.77 % 5.77 % 0.00 % 78.85 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 3 1 24 6 0 71
ร้อยละ 2.86 % 0.95 % 22.86 % 5.71 % 0.00 % 67.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 7 2 27 9 0 112
ร้อยละ 4.46 % 1.27 % 17.20 % 5.73 % 0.00 % 71.34 %

157 : 7 , 2 , 27 , 9 , 0 , 112...4.46 , 1.27 , 17.20 , 5.73 , 0.00 , 71.34 = 45 : 28.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 28.66%

Powered By www.thaieducation.net