โรงเรียนบ้านหัวหมากบน (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 3 2 3 1 1 44
ร้อยละ 5.56 % 3.70 % 5.56 % 1.85 % 1.85 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 6 6 21 5 0 57
ร้อยละ 6.32 % 6.32 % 22.11 % 5.26 % 0.00 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
149 คน
จำนวน(คน) 9 8 24 6 1 101
ร้อยละ 6.04 % 5.37 % 16.11 % 4.03 % 0.67 % 67.79 %

149 : 9 , 8 , 24 , 6 , 1 , 101...6.04 , 5.37 , 16.11 , 4.03 , 0.67 , 67.79 = 48 : 32.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 32.21%

Powered By www.thaieducation.net