โรงเรียนบ้านห้วยโศก (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 4 0 13 0 9 75
ร้อยละ 3.96 % 0.00 % 12.87 % 0.00 % 8.91 % 74.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 2 0 4 0 3 27
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 8.33 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 6 0 17 0 12 129
ร้อยละ 3.66 % 0.00 % 10.37 % 0.00 % 7.32 % 78.66 %

128 : 4 , 0 , 13 , 0 , 9 , 102...3.13 , 0.00 , 10.16 , 0.00 , 7.03 , 79.69 = 26 : 20.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.34%

Powered By www.thaieducation.net