โรงเรียนบ้านห้วยโศก (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 24
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 3 1 7 0 0 93
ร้อยละ 2.88 % 0.96 % 6.73 % 0.00 % 0.00 % 89.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 5 1 12 0 0 146
ร้อยละ 3.05 % 0.61 % 7.32 % 0.00 % 0.00 % 89.02 %

130 : 5 , 1 , 7 , 0 , 0 , 117...3.85 , 0.77 , 5.38 , 0.00 , 0.00 , 90.00 = 13 : 10.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.98%

Powered By www.thaieducation.net