โรงเรียนบ้านห้วยโศก (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 24
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 3 1 7 0 0 94
ร้อยละ 2.86 % 0.95 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 89.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 5 1 12 0 0 148
ร้อยละ 3.01 % 0.60 % 7.23 % 0.00 % 0.00 % 89.16 %

131 : 5 , 1 , 7 , 0 , 0 , 118...3.82 , 0.76 , 5.34 , 0.00 , 0.00 , 90.08 = 13 : 9.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.84%

Powered By www.thaieducation.net