โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 20
ร้อยละ 12.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 6 1 34 2 5 103
ร้อยละ 3.97 % 0.66 % 22.52 % 1.32 % 3.31 % 68.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 9 1 36 2 5 123
ร้อยละ 5.11 % 0.57 % 20.45 % 1.14 % 2.84 % 69.89 %

176 : 9 , 1 , 36 , 2 , 5 , 123...5.11 , 0.57 , 20.45 , 1.14 , 2.84 , 69.89 = 53 : 30.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 30.11%

Powered By www.thaieducation.net