โรงเรียนบ้านไสตอ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 3 3 5 0 1 46
ร้อยละ 5.17 % 5.17 % 8.62 % 0.00 % 1.72 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
194
จำนวน(คน) 9 9 28 8 0 140
ร้อยละ 4.64 % 4.64 % 14.43 % 4.12 % 0.00 % 72.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 12 12 33 8 1 186
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 13.10 % 3.17 % 0.40 % 73.81 %

252 : 12 , 12 , 33 , 8 , 1 , 186...4.76 , 4.76 , 13.10 , 3.17 , 0.40 , 73.81 = 66 : 26.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19%

Powered By www.thaieducation.net