โรงเรียนบ้านไสตอ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 11 22 6 1 1 18
ร้อยละ 18.64 % 37.29 % 10.17 % 1.69 % 1.69 % 30.51 %
ระดับประถมศึกษา
193
จำนวน(คน) 7 14 12 3 5 152
ร้อยละ 3.63 % 7.25 % 6.22 % 1.55 % 2.59 % 78.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 18 36 18 4 6 170
ร้อยละ 7.14 % 14.29 % 7.14 % 1.59 % 2.38 % 67.46 %

252 : 18 , 36 , 18 , 4 , 6 , 170...7.14 , 14.29 , 7.14 , 1.59 , 2.38 , 67.46 = 82 : 32.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 32.54%

Powered By www.thaieducation.net