โรงเรียนวัดคงคาล้อม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 10 2 4 0 0 11
ร้อยละ 37.04 % 7.41 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 40.74 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 8 2 8 0 0 43
ร้อยละ 13.11 % 3.28 % 13.11 % 0.00 % 0.00 % 70.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 18 4 12 0 0 54
ร้อยละ 20.45 % 4.55 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 61.36 %

88 : 18 , 4 , 12 , 0 , 0 , 54...20.45 , 4.55 , 13.64 , 0.00 , 0.00 , 61.36 = 34 : 38.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 38.64%

Powered By www.thaieducation.net