โรงเรียนบ้านคลองสระ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 2 2 1 1 24
ร้อยละ 9.09 % 6.06 % 6.06 % 3.03 % 3.03 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
235
จำนวน(คน) 15 12 30 5 3 170
ร้อยละ 6.38 % 5.11 % 12.77 % 2.13 % 1.28 % 72.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
145
จำนวน(คน) 8 9 19 3 4 102
ร้อยละ 5.52 % 6.21 % 13.10 % 2.07 % 2.76 % 70.34 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 413 คน
จำนวน(คน) 26 23 51 9 8 296
ร้อยละ 6.30 % 5.57 % 12.35 % 2.18 % 1.94 % 71.67 %

268 : 18 , 14 , 32 , 6 , 4 , 194...6.72 , 5.22 , 11.94 , 2.24 , 1.49 , 72.39 = 74 : 27.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 413 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 28.33%

Powered By www.thaieducation.net