โรงเรียนบ้านคลองสระ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 27
ร้อยละ 3.23 % 6.45 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
240
จำนวน(คน) 13 8 35 4 4 176
ร้อยละ 5.42 % 3.33 % 14.58 % 1.67 % 1.67 % 73.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
144
จำนวน(คน) 8 8 30 3 2 93
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 20.83 % 2.08 % 1.39 % 64.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 415 คน
จำนวน(คน) 22 18 66 7 6 296
ร้อยละ 5.30 % 4.34 % 15.90 % 1.69 % 1.45 % 71.33 %

271 : 14 , 10 , 36 , 4 , 4 , 203...5.17 , 3.69 , 13.28 , 1.48 , 1.48 , 74.91 = 68 : 25.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 415 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 119 คน คิดเป็นร้อยละ 28.67%

Powered By www.thaieducation.net