โรงเรียนบ้านคลองสระ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 2 2 0 1 25
ร้อยละ 3.23 % 6.45 % 6.45 % 0.00 % 3.23 % 80.65 %
ระดับประถมศึกษา
240
จำนวน(คน) 15 10 40 5 5 165
ร้อยละ 6.25 % 4.17 % 16.67 % 2.08 % 2.08 % 68.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
144
จำนวน(คน) 8 10 33 3 3 87
ร้อยละ 5.56 % 6.94 % 22.92 % 2.08 % 2.08 % 60.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 415 คน
จำนวน(คน) 24 22 75 8 9 277
ร้อยละ 5.78 % 5.30 % 18.07 % 1.93 % 2.17 % 66.75 %

271 : 16 , 12 , 42 , 5 , 6 , 190...5.90 , 4.43 , 15.50 , 1.85 , 2.21 , 70.11 = 81 : 29.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 415 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 138 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25%

Powered By www.thaieducation.net