โรงเรียนวัดกาญจนาราม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
124
จำนวน(คน) 11 12 12 1 0 88
ร้อยละ 8.87 % 9.68 % 9.68 % 0.81 % 0.00 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
406
จำนวน(คน) 31 37 88 5 4 241
ร้อยละ 7.64 % 9.11 % 21.67 % 1.23 % 0.99 % 59.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 530 คน
จำนวน(คน) 42 49 100 6 4 329
ร้อยละ 7.92 % 9.25 % 18.87 % 1.13 % 0.75 % 62.08 %

530 : 42 , 49 , 100 , 6 , 4 , 329...7.92 , 9.25 , 18.87 , 1.13 , 0.75 , 62.08 = 201 : 37.92
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 530 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 201 คน คิดเป็นร้อยละ 37.92%

Powered By www.thaieducation.net