โรงเรียนวัดกาญจนาราม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
114
จำนวน(คน) 12 18 24 2 1 57
ร้อยละ 10.53 % 15.79 % 21.05 % 1.75 % 0.88 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
411
จำนวน(คน) 34 36 93 6 4 238
ร้อยละ 8.27 % 8.76 % 22.63 % 1.46 % 0.97 % 57.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 525 คน
จำนวน(คน) 46 54 117 8 5 295
ร้อยละ 8.76 % 10.29 % 22.29 % 1.52 % 0.95 % 56.19 %

525 : 46 , 54 , 117 , 8 , 5 , 295...8.76 , 10.29 , 22.29 , 1.52 , 0.95 , 56.19 = 230 : 43.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 525 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 230 คน คิดเป็นร้อยละ 43.81%

Powered By www.thaieducation.net