โรงเรียนวัดกาญจนาราม (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
121
จำนวน(คน) 12 14 25 1 0 69
ร้อยละ 9.92 % 11.57 % 20.66 % 0.83 % 0.00 % 57.02 %
ระดับประถมศึกษา
417
จำนวน(คน) 26 33 96 2 2 258
ร้อยละ 6.24 % 7.91 % 23.02 % 0.48 % 0.48 % 61.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 538 คน
จำนวน(คน) 38 47 121 3 2 327
ร้อยละ 7.06 % 8.74 % 22.49 % 0.56 % 0.37 % 60.78 %

538 : 38 , 47 , 121 , 3 , 2 , 327...7.06 , 8.74 , 22.49 , 0.56 , 0.37 , 60.78 = 211 : 39.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 538 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 211 คน คิดเป็นร้อยละ 39.22%

Powered By www.thaieducation.net