โรงเรียนบ้านไสใน (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 0 0 12 0 7
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 % 0.00 % 35.00 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 0 0 15 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 27.78 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
74 คน
จำนวน(คน) 1 0 15 12 0 46
ร้อยละ 1.35 % 0.00 % 20.27 % 16.22 % 0.00 % 62.16 %

74 : 1 , 0 , 15 , 12 , 0 , 46...1.35 , 0.00 , 20.27 , 16.22 , 0.00 , 62.16 = 28 : 37.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 37.84%

Powered By www.thaieducation.net