โรงเรียนวัดเขานางเภา (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 3 3 2 0 15
ร้อยละ 8.00 % 12.00 % 12.00 % 8.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 6 6 12 4 3 49
ร้อยละ 7.50 % 7.50 % 15.00 % 5.00 % 3.75 % 61.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 8 9 15 6 3 64
ร้อยละ 7.62 % 8.57 % 14.29 % 5.71 % 2.86 % 60.95 %

105 : 8 , 9 , 15 , 6 , 3 , 64...7.62 , 8.57 , 14.29 , 5.71 , 2.86 , 60.95 = 41 : 39.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 39.05%

Powered By www.thaieducation.net