โรงเรียนวัดเขานางเภา (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 4 3 1 3 1 10
ร้อยละ 18.18 % 13.64 % 4.55 % 13.64 % 4.55 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 4 3 8 2 1 68
ร้อยละ 4.65 % 3.49 % 9.30 % 2.33 % 1.16 % 79.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 8 6 9 5 2 78
ร้อยละ 7.41 % 5.56 % 8.33 % 4.63 % 1.85 % 72.22 %

108 : 8 , 6 , 9 , 5 , 2 , 78...7.41 , 5.56 , 8.33 , 4.63 , 1.85 , 72.22 = 30 : 27.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78%

Powered By www.thaieducation.net