โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 0 0 0 3 0 60
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 4 4 7 5 0 98
ร้อยละ 3.39 % 3.39 % 5.93 % 4.24 % 0.00 % 83.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 4 4 7 8 0 158
ร้อยละ 2.21 % 2.21 % 3.87 % 4.42 % 0.00 % 87.29 %

181 : 4 , 4 , 7 , 8 , 0 , 158...2.21 , 2.21 , 3.87 , 4.42 , 0.00 , 87.29 = 23 : 12.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.71%

Powered By www.thaieducation.net