โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 2 3 1 2 1 57
ร้อยละ 3.03 % 4.55 % 1.52 % 3.03 % 1.52 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 6 4 3 4 2 103
ร้อยละ 4.92 % 3.28 % 2.46 % 3.28 % 1.64 % 84.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 8 7 4 6 3 160
ร้อยละ 4.26 % 3.72 % 2.13 % 3.19 % 1.60 % 85.11 %

188 : 8 , 7 , 4 , 6 , 3 , 160...4.26 , 3.72 , 2.13 , 3.19 , 1.60 , 85.11 = 28 : 14.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.89%

Powered By www.thaieducation.net