โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 1 3 2 1 1 54
ร้อยละ 1.61 % 4.84 % 3.23 % 1.61 % 1.61 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 7 3 3 3 2 102
ร้อยละ 5.83 % 2.50 % 2.50 % 2.50 % 1.67 % 85.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 8 6 5 4 3 156
ร้อยละ 4.40 % 3.30 % 2.75 % 2.20 % 1.65 % 85.71 %

182 : 8 , 6 , 5 , 4 , 3 , 156...4.40 , 3.30 , 2.75 , 2.20 , 1.65 , 85.71 = 26 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net