โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 37
ร้อยละ 2.50 % 2.50 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 92.50 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 9 12 12 0 2 150
ร้อยละ 4.86 % 6.49 % 6.49 % 0.00 % 1.08 % 81.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 1 6 4 0 0 64
ร้อยละ 1.33 % 8.00 % 5.33 % 0.00 % 0.00 % 85.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 300 คน
จำนวน(คน) 11 19 17 0 2 251
ร้อยละ 3.67 % 6.33 % 5.67 % 0.00 % 0.67 % 83.67 %

225 : 10 , 13 , 13 , 0 , 2 , 187...4.44 , 5.78 , 5.78 , 0.00 , 0.89 , 83.11 = 38 : 16.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 300 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 16.33%

Powered By www.thaieducation.net