โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 40
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 93.02 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 9 11 11 0 2 145
ร้อยละ 5.06 % 6.18 % 6.18 % 0.00 % 1.12 % 81.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 1 6 4 0 0 63
ร้อยละ 1.35 % 8.11 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 85.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 295 คน
จำนวน(คน) 11 18 16 0 2 248
ร้อยละ 3.73 % 6.10 % 5.42 % 0.00 % 0.68 % 84.07 %

221 : 10 , 12 , 12 , 0 , 2 , 185...4.52 , 5.43 , 5.43 , 0.00 , 0.90 , 83.71 = 36 : 16.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 295 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.93%

Powered By www.thaieducation.net