โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 41
ร้อยละ 2.27 % 2.27 % 2.27 % 0.00 % 0.00 % 93.18 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 9 11 10 0 2 145
ร้อยละ 5.08 % 6.21 % 5.65 % 0.00 % 1.13 % 81.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 1 6 4 0 0 62
ร้อยละ 1.37 % 8.22 % 5.48 % 0.00 % 0.00 % 84.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 294 คน
จำนวน(คน) 11 18 15 0 2 248
ร้อยละ 3.74 % 6.12 % 5.10 % 0.00 % 0.68 % 84.35 %

221 : 10 , 12 , 11 , 0 , 2 , 186...4.52 , 5.43 , 4.98 , 0.00 , 0.90 , 84.16 = 35 : 15.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 294 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 15.65%

Powered By www.thaieducation.net