โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 9 0 4 0 0 24
ร้อยละ 24.32 % 0.00 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 64.86 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 8 0 11 0 0 40
ร้อยละ 13.56 % 0.00 % 18.64 % 0.00 % 0.00 % 67.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 17 0 15 0 0 64
ร้อยละ 17.71 % 0.00 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %

96 : 17 , 0 , 15 , 0 , 0 , 64...17.71 , 0.00 , 15.63 , 0.00 , 0.00 , 66.67 = 32 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net