โรงเรียนวัดสมหวัง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
125
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 124
ร้อยละ 0.80 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 99.20 %
ระดับประถมศึกษา
311
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 309
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.64 % 0.00 % 0.00 % 99.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
112
จำนวน(คน) 0 0 3 1 0 108
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.68 % 0.89 % 0.00 % 96.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 548 คน
จำนวน(คน) 1 0 5 1 0 541
ร้อยละ 0.18 % 0.00 % 0.91 % 0.18 % 0.00 % 98.72 %

436 : 1 , 0 , 2 , 0 , 0 , 433...0.23 , 0.00 , 0.46 , 0.00 , 0.00 , 99.31 = 3 : 0.69
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 548 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28%

Powered By www.thaieducation.net