โรงเรียนวัดสมหวัง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
126
จำนวน(คน) 6 2 2 0 0 116
ร้อยละ 4.76 % 1.59 % 1.59 % 0.00 % 0.00 % 92.06 %
ระดับประถมศึกษา
311
จำนวน(คน) 11 20 25 14 3 238
ร้อยละ 3.54 % 6.43 % 8.04 % 4.50 % 0.96 % 76.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
113
จำนวน(คน) 0 5 5 5 2 96
ร้อยละ 0.00 % 4.42 % 4.42 % 4.42 % 1.77 % 84.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 550 คน
จำนวน(คน) 17 27 32 19 5 450
ร้อยละ 3.09 % 4.91 % 5.82 % 3.45 % 0.91 % 81.82 %

437 : 17 , 22 , 27 , 14 , 3 , 354...3.89 , 5.03 , 6.18 , 3.20 , 0.69 , 81.01 = 83 : 18.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 550 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18%

Powered By www.thaieducation.net